Курс әлеуметтанудың ғылым, әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация, отбасы мен неке, девианттылық және әлеуметтік бақылау, сенім жүйесі ретінде дін, ұлт, нәсіл және этникалық мәселелер мәселелерін ашады. Социологиялық зерттеу әдістерін қарастырады.

Оценка курса: 5.0(1)

Курс магистранттардың ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастыруға, ғылыми-зерттеу қызметінің талдамалық қабілеттері мен дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс ғылым феноменінің мәселелеріне арнайы философиялық талдау пәні ретінде енгізеді, Ғылым тарихы мен теориясы туралы; ғылымның даму заңдылықтары және ғылыми білім құрылымы туралы; ғылым мамандық және әлеуметтік институт ретінде; ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері туралы; ғылымның қазіргі өркениеттің дамуындағы рөлі туралы білімді қалыптастырады. Курстың негізгі мақсаты-адамзаттың зияткерлік тәжірибесін игеру, тарихи дәуірлердің ғылыми ойлау мәдениетімен таныстыру, әлемге ғылыми-құндылық қатынасын, сондай-ақ ғылымның әдіснамалық құралдарын игеру.

Оценка курса: 4.0(5)