Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна

саясаттану ғылымдарының кандидаты, профессор

Кез келген оқырман қалауына қарай түрлі жанрдағы мәтіндер оқиды. Ал мәтінді шартты түрде академиялық жане академиялық емес деп екіге бөлуге болады. Бірінші түріне – реферат, баяндама, ғылыми мақала, оқулық, ғылыми пікір, автореферат, диссертация, ғылыми жобаларды жатқызуға болады. Осы бағытта жазылған жұмыстардың өз мақсатына және зерттеу әдісіне қарай кұрылымдары мен жазылу жүйесi әртүрлі болып келедi. Саясат саласындағы аналитикалық мәтін: құрылымдық және текстуралық ерекшеліктері, саясатты әзірлеу процесі. Аналитикалық анықтама және оның ерекшеліктері


Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна

саясаттану ғылымдарының кандидаты, профессор

Курстың мақсаты: Саяси шиеленістер және дағдарыстар пәнінің нысаны мен пәнін, зерттеу әдістері мен негізгі қызметтерін білу, саяси зерттеудiң пәнi мен деңгейлерiн анықтау. Конфликтология саясаттанумен тоғысқан  ғылымдардың жалпы ғылыми категорияларын қолданады. Сонымен қатар, саяси конфликтологияның  негізгі категориялары саналатын көптеген терминдер бар. Оған қақтығыс, қақтығыстық жағдай, қақтығыстың құрлымы мен динамикасы, оның тараптары мен обьектілері типологиясы, саяси қақтығыстарды реттеу және шешу секілді категориялары жатады


Нуртазина Роза Ауталиповна

д.п.н., профессор

Данная дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций политолога-исследователя, овладение основными подходами, методами и инструментами политического проектирования и управления проектами. Также рассматривает концептуальные основы критического осмысления передовой зарубежной управленческой теории и практики, выработки политических подходов, научных методов и всевозможных рисков. Содержание учебной дисциплины ориентирует на реализацию и применение полученных знаний для управления и организации научными и политическими проектами.


Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна

саясаттану ғылымдарының кандидаты, профессор

«Геосаясат негіздері» тақырыбында дайындалған дәрістер курсы геосаясат ұғымын талдауға және негіздерін қалыптастыруға арналған. Геосаяси негіздердің қалыптасуы мен дамуы, ғалымдардың тұжырымдамалары, туындаған мәселелерді шешу және реттеу қарастырылады. Бұл ретте Тәуелсіз Қазақстанда геосаясат негіздерін қалыптастыру және дамыту қарастырылуда.

Сергазин Ерболат Фаттахович

PhD, старший преподаватель

Курс рассчитан на формирование у студентов гражданской культуры, способности к самостоятельному анализу и осмыслению политических явлений и процессов на основе полученных знаний. Представлена методика изучения и исследования теоретических и прикладных основ политологии, достижения отечественных и зарубежных исследователей. Рассмотрены и проанализированы основные теоретические вопросы изучаемой дисциплины.


Тулебаева Меруерт Кенжебайқызы

Саяси ғылымдар кандидаты, доцент

Курс студенттердің азаматтық мәдениетін, алған білімдері негізінде саяси құбылыстар мен процестерді өз бетінше талдау және түсіну қабілетін қалыптастыруға арналған. Саясаттанудың теориялық және қолданбалы негіздерін, отандық және шетелдік зерттеушілердің жетістіктерін зерттеу және зерттеу әдістемесі ұсынылған. Оқытылатын пәннің негізгі теориялық сұрақтары қарастырылып, талданады.


Мурат Айгерим Муратовна

младший научный сотрудник

Курс раскрывает темы нейминга и создания ценностей бренда, элементов и функций бренда, классификации качества бренда, корпоративной культуры, как бренд ресурс. Изучает страны-бренды, этапы разработки бренда, модели создания брендов, роли PR в управлении.