Исаханова Асель Алимхановна

PhD

This course provides an opportunity to reveal the basics of management psychology. The main focus is on topics such as management, motivation, emotions and emotional intelligence, social communication, planning, stress tolerance, mental health. The purpose of the course is to form a holistic understanding of the theoretical concepts and practical methods of psychological science in solving everyday problems of business interaction


Исаханова Асель Алимхановна

PhD

This course provides an introduction to psychology. Topics given major consideration include maturation and development, motivation, emotion, and personality; mental health, intelligence, and aptitude; perception and attention; social influence, attitudes, beliefs, and vocational adjustments. The purpose of mastering the course is to form students' holistic understanding of the theoretical concepts and practical methods of work of psychological science in solving everyday problems of a social and personal nature

Ермагамбетова Куралай Сергабыловна

PhD

Мәдениеттану курсы білім алушыларды қазіргі мәдениеттанулық білімінің тұжырымдарымен, мәдениет түрлері мен формаларын, нормаларын, әлемдік мәдениет тарихымен, өнер туындыларымен, рухани және материалды мәдениет артефактарымен, қазақ мәдениетінің тарихы мен қазіргі кездегі жетістіктерімен таныстырады. Курс шеңберінде қазіргі Қазақстандағы мәдени жағдайлар, мәдениет саласындағы мемлекеттік бағдарламалар зерттеледі, мәдени кеңістік, мәдени естеліктер, мәдени брендтер, қоғамдағы мәдени институттардың орны мен рөлі, мәдени индустрия мен креативті мәдениет мәселелері қарастырылады. Курс Қазақ елінің рухани және материалды мәдениеті мен құндылықтары арқылы патриоттық тәрбиелеуге, қазіргі жаһандық даму тенденцияларына байланысты мәдени кеңістіктегі үдерістерді түсінуге бағытталған.


Байжуманова Бибианар Шаймерденовна

Психология ғылымдарының кандидаты

Курс психологияға кіріспе болып табылады. Өсу және даму, мотивация, эмоциялар және тұлға сияқты тақырыптарға назар аударылады; психикалық денсаулық, интеллект және қабілеттер; қабылдау және назар аудару; әлеуметтік әсер, көзқарастар, сенімдер және кәсіби бейімделу. Курсты игерудің мақсаты студенттерде Әлеуметтік және жеке сипаттағы күнделікті мәселелерді шешуде психологиялық ғылым жұмысының теориялық тұжырымдамалары мен практикалық әдістері туралы тұтас түсінік қалыптастыру болып табылады.

Мамбеталина Алия Сактагановна

Кандидат психологических наук

Курс раскрывает вопросы введения в психологию управления, историю развития психологии управления, теоретико-методологические основы психологии управления, методы исследования психологии управления, личность во взаимодействии в управлении, личность руководителя как субъекта организационного управления, психология принятия управленческих решений, мотивационные аспекты управления, организация личности и деловой карьеры в организации, деловая психология отношений и профессиональных отношений, психология межличностного восприятия в организации, психология конфликтов в управлении.

Бурбаева Перизат Тулеугалиевна

кандидат социологических наук

Курс представляет собой систематическое введение в социологию, дает компактное и при этом систематическое и глубокое представление о предмете социологии, ее теоретических основах и методах исследовательской работы, об основных подходах и направлениях исследования современных социальных процессов. Материал курса организован так, чтобы способствовать формированию у обучающихся как общекультурных, так и профессиональных компетенций. Предлагаемый курс призван дать студенту более или менее целостное представление о том, что есть социальная реальность и социальная наука, которая ее изучает. При прохождении курса студенты будут знакомиться с видеолекциями, выполнять большое количество практических заданий, читать и оценивать работы друг друга, обсуждать наиболее дискуссионные вопросы на форуме

Курс направлен на изучение прошлого, настоящего и будущего человечества во всех их проявлениях. Образовательный аспект подчеркивается анализом различных культурных практик, направленных на формирование гармонической личности бакалавра всех специальностей. Изучение курса Культурологии содействует процессам трансформации витальных смыслов, продуцирования идей в процессе коммуникации, формирования идентичности в любом типе реальности.


Мадярбеков Ғани Бекмұратұлы

Аға оқытушы

Курс әлеуметтанудың ғылым, әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация, отбасы мен неке, девианттылық және әлеуметтік бақылау, сенім жүйесі ретінде дін, ұлт, нәсіл және этникалық мәселелер мәселелерін ашады. Социологиялық зерттеу әдістерін қарастырады.


Атымтаев Айбек Серікұлы

Аға оқытушы

Жолбарысова Улбосын Кыдырмоллаевна

Философия ғылымдарының магистрі

Шамахай Сайра

PhD

«Философия» курсы студенттердің сыни ойлауын, білім мен білімге табынуын қалыптастыруға, әділеттілік, қадір-қасиет және бостандық сияқты негізгі дүниетанымдық ұғымдарды игеруге, өзінің ұлттық кодын және ұлттық өзін-өзі тануын, бәсекеге қабілеттілігін, реализмі мен прагматизмін түсінуге бағытталған.

Философияны зерттеу студенттерге этикалық шешімдерді негіздеу және қабылдау үшін медиа мәтіндердің, әлеуметтік-мәдени және жеке жағдайлардың философиялық аспектісін талдауға; қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзінің адамгершілік ұстанымын тұжырымдау және сауатты дәлелдеуге; кәсіби саладағы мәселелердің философиялық мазмұнын анықтауға және талқылау нәтижелерін ұсынуға қатысты зерттеулер жүргізуге көмектеседі.

Толгамбаева Даметкен Турлыбаевна

Кандидат философских наук, доцент

Саркулова Манифа Стаболовна

Кандидат философских наук

Рыскулбекова Динара Ануарбеккызы

PhD

Курс направлен на формирование у студентов целостного представления о философии как особой форме познания мира и многообразия форм человеческого опыта, а также гуманистических ориентиров в современном динамичном мире. Рассматриваемые проблемы онтологии, гносеологии, социальной философии, философской антропологии способствуют развитию навыков критического мышления, овладению принципами рационального философского подхода к процессам современного информационного общества, развитию у будущих специалистов мировоззренческой и методологической культуры.

Аубакирова Жанат Канашовна

Доцент

Курс басқару психологиясына кіріспе, басқару психологиясының даму тарихы, басқару психологиясының теориялық және әдіснамалық негіздері, басқару психологиясын зерттеу әдістері, басқарудағы өзара әрекеттестіктегі тұлға, ұйымдастырушылық басқару субъектісі ретіндегі көшбасшының жеке басы, басқару шешімдерін қабылдау психологиясы, басқарудың мотивациялық аспектілері, ұйымдағы жеке тұлға мен іскерлік мансапты ұйымдастыру, қарым-қатынастар мен кәсіптік психологияның іскерлік қатынастар психологиясы, ұйымдағы тұлғааралық қабылдау психологиясы, басқарудағы қақтығыстар психологиясы сұрақтарын ашады
Abibulaeva Aizhan Bodanovna

Doctor of pedagogical sciences, professor

Globalization processes in the modern world make the importance of scientific and professional training of future specialists extremely actual. To solve such large-scale tasks, higher school teachers need to analyze pedagogical processes and phenomena in accordance with trends in the development of education.


Айберген Айкүміс Ілиясқызы

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Курс келесідегідей тақырыптарды қамтиды: отбaсы педaгогикaсы ғылым ретінде, отбасының тәрбиелік әлеуеті, отбасының түрлері және құрылымы, отбасы тәрбиесінің әлеуметтік-педагогикалық негіздері, отбасы тәрбиесінің әлеуметтік-педагогикалық негіздері, Қазақстан Республикасының отбасы құқығының негіздері, отбасындағы тәрбиенің адамгершілік негіздері, құрамы толық емес отбасындағы балаларды тәрбиелеудің ерекшеліктері, отбасы тәрбиесінің механизмдері, «Қауіп-қатері бар тобындағы» отбасылардың әлеуметтік проблемаларының ерекшеліктері, отбасында жағымды эмоциялық қарым-қатынасты орнату, отбасылық қарым-қатыас мәселелері, баланың мектепке даярлығы, отбaсы психологиясы, отбасыдағы жағымды қарым-қатынасты сақтау әдістері


Валиева Анар Бираловна

Кандидат психологических наук

Курс рассматривает такие темы, социальная психология как наука, история развития социальной психологии как наука, социальная психология личности, психологический механизм регуляции социального поведения личности, общение как социально-психологический феномен, коммуникативная сторона общении, перцептивная и интерактивная сторона общений, межличностный конфликт и способ его разрешения, понятие малой группы в социальной психологии, психология больших социальных групп и массовых социальных процессов, прикладная и практическая социальная психология.

Сламбекова Толкын Сламкуловна

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

«Педагогика» курс бойынша педагогикалық іс-әрекет туралы білімді меңгереді, педагогика ғылымындағы көкейкесті мәселені шешу құзіреттілігін, педагогикалық мәселені зерттеу және шеше білу дағдысын қалыптастырады. Пән мазмұнын меңгеру барысында білім алушы педагогикалық ғылыми болжам мен педагогикалық іс-әрекетке талдау жасау мүмкіндігіне ие болады. Пәннің мақсаты: білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыруға даярлау мақсатында болашақ маманның кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру.

Оценка курса: 3.7(3)

Жубакова Сауле Сайбулатовна

Кандидат педагогических наук, доцент

На курсе «Педагогика» студенты приобретают знания о педагогической деятельности, развивает умение изучать и решать актуальные проблемы педагогической науки, также формирует навыки решения педагогических задач. В процессе освоения содержания предмета студент будет иметь возможность анализировать педагогические научные положения и педагогическую деятельность. Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста с целью подготовки к осуществлению педагогической деятельности в системе образования.