Джандигулов Абдыгали Реджепович

Кандидат физико-математических наук, доцент

В данном курсе рассматриваются как классические разделы теории графов, так и новые приложения этой теории. Курс может быть интересен как педагогам математических дисциплин, так и специалистам IT-направления. Каждая лекция снабжена обзорными вопросами  и заданиями для самостоятельной работы.


Байарыстанов Аскар Ойнарович

ф.-м.ғ.к., профессор

Курста жоғары математика пәнінің көп айнымалыдан тәуелді функциялар, сандық және функциялық қатарлар, дифференциалдық теңдеулер бөлімі қарастырылған. Әрбiр тақырып бойынша теориялық материалдар, тақырыпқа сәйкес  мысалдар қарастырылып, олардың қолдану салалары көрсетілген. Сонымен бірге тыңдаушының алған білімін тексеру мақсатында берілген тақырыпқа байланысты шолу сұрақтары мен қосымша тапсырмалар берілген. Курс жоғары оқу орындарының білім беру стандартына сәйкес дайындалған, техникалық және жаратылыстану мамандықтары бойынша қазақ бөлiмiнде оқитын студенттерге арналған.

 Нуртазина Карлыгаш Бекеновна

 Доцент, кандидат физико-математических наук

Теория вероятностей является математико-теоретической базой методов математической статистики. Поэтому изложение лекционного материала сочетает в себе математическую строгость доказательств и практическую значимость с точки зрения применений современных компьютерных технологий.


Рахимжанова Салтанат Кайролинична

Аға оқытушы

Ұсынылып тұрған «Математикалық талдау II» атты пәні бойынша видео-дәрістер курсы «6В05401-Математика» мамандығының бірінші курс студенттеріне арналған. Курстың мақсаты: математикалық талдауда теориялық материалды игерумен қатар математикалық аппаратты кәсіптік мәселелерді шешуде қолданудың практикалық дағдыларын алу.


Байарыстанов Асқар Ойнарұлы

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент

Курста жоғары математика пәнінің сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия сонымен бірге математикалық талдаудың негізгі бөлімдері дифференциалдық және интегралдық есептеулер қарастырылған. Әрбiр тақырып бойынша теориялық материалдар, тақырыпқа сәйкес  мысалдар қарастырылып, олардың қолдану салалары көрсетілген. Сонымен бірге білім алушының алған білімін тексеру мақсатында қосымша тапсырмалар берілген. Курс жаратылыстану және техника мамандықтары бойынша қазақ тілінде оқитын студенттерге арналған жоғары оқу орындарының оқыту стандарттарына сәйкес әзірленді.


Тауғынбаева Галия Ерболовна

PhD

Курс мынадай тақырыптарды қамтиды: анықталмаған интеграл; рационал функцияларды интегралдау; кейбір рационал емес функцияларды интегралдау; риман интегралы, анықтамасы, критерий; риман интегралының қасиеттері; риман интегралының Ньютон-Лейбниц формуласы; риман интегралының кейбір қолданылулары; N өлшемді евклидтік кеңістігі; R^n-дегі тізбектің шегі; R^n-дегі функцияның шегі; R^n-дегі функция шегінің жалпы анықтамасы; көп айнымалылы функциялардың дифференциалдық есептеуі; жоғарғы ретті дербес туындылар; көп айнымалылы функцияның экстремумы.


Искакова Айман Сериковна

Кандидат физико-математических наук, доцент

Курс знакомит с основными вероятностыми и статистическими законами, ориентированными на решение современных прикладных и фундаментальных  задач. В рамках курса рассматриваются решение задач на случайные события, случайные величины и математической статистики с практическими реализациями в системе Matlab. Курс предназначен для магистрантов и студентов высших учебных заведений строительного профиля и научных работников.

Тунгушбаева Дарига Иманжусуповна

Физика-математика ғылымдарының магистрі

Курста жоғары математика пәнінің сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия сонымен бірге математикалық талдаудың негізгі бөлімдері дифференциалдық және интегралдық есептеулер қарастырылған. Әрбiр тақырып бойынша теориялық материалдар, тақырыпқа сәйкес  мысалдар қарастырылып, олардың қолдану салалары көрсетілген. Сонымен бірге білім алушының алған білімін тексеру мақсатында қосымша тапсырмалар берілген. Курс жаратылыстану және техника мамандықтары бойынша қазақ тілінде оқитын студенттерге арналған жоғары оқу орындарының оқыту стандарттарына сәйкес әзірленді.